place-order

کروماتوگراف ها

کروماتوگرافی یک اصطلاح ترکیبی است برای مجموعه ای از تکنیک های آزمایشگاهی جداسازی مخلوط ها مخلوط در یک مایع که فاز متحرک نامیده می شود حل شدهاست . ترکیبات مختلف مخلوط با سرعت های مختلف حرکت کرده و باعث می شود که از یکدیگر جدا شوند.این جداسازی بر اساس دو فاز متحرک و ثابت صورت میگیرد.

 

 

 

 

 

   
     

 High performance liquid chromatograph

(HPLC system)

Gas chromatograph  Process gas chromatograph 

 

 

 

 

 

   
     
Process gas chromatograph   Gas chromatograph Ion chromatograph (IC) 

 

 

 

 

 

   
     
 Combined gas chromatography and mass spectrometry system (GC/MS) Gas chromatograph  Combined gas chromatography and mass spectrometry system (GC/MS) 

 

 

 

 

 

   
     
 Gas chromatograph  Gas chromatograph Gas chromatograph