place-order

سنج ها PH

هادی سنج الکتریکی دستگاهی است که هدایت الکتریکی را در یک محلول اندازه گیری میکند. معمولا در هیدروپونیک ،آبزی پروری و سیستم های آب شیرین برای نشان دادمقدار مواد مغذی ،نمک و یا ناخالصی های آب بکار برده میشود.

 

 

 

   
     
Conductivity, TDS, temperature, pH, salinity, ORP, chlorine, alkalinity, hardness, LSI meter  Conductivity meter and pH meter Conductivity meter and pH meter

 

 

 

 

 

 

   
     
Combined pH, ion and conductivity meter  Conductivity, TDS, temperature, pH, salinity meter Conductivity meter and pH meter

 

 

 

 

 

 
     
Conductivity, TDS, temperature, pH, salinity meter Conductivity meter and pH meter  Conductivity meter and pH meter