place-order

You are here:محصولات تجهیرات ابزار دقیق تجهیزات اندازه گیری دبی و فشار و سطح سطح سنج خازنی (کپاسیتنس لول سویچ)

سطح سنج خازنی (کپاسیتنس لول سویچ)

این سنسورها برای اندازه گیری و تعیین سطح وسیعی از مواد جامد، مواد آبی، مایعات آلی و دوغاب مورد استفاده قرار می گیرند.این تکنیک به RF معروف است که همان فرکانس های رادیویی است.

این سنسورها را با دی الکتریک ثابت حداقل1/1 (کک و خاکستر) و حداکثر 88 (آب) یا بیشتر، برای اندازه گیری میتوان طراحی کرد.لجن ها، دوغاب ها، کیک دی هیدرات، فاضلاب ها (با دی الکتریک ثابت تقریبا 50) و مواد شیمیایی مایع مثل آهک زنده (با دی الکتریک ثابت تقریبا 90) را نیز می توان با این سنسورها اندازه گیری کرد.از سنسورهای دو خازن کاوشگری نیز میتوان برای اندازه گیری اختلاف میان دو مایع نامحلول، با دی الکتریک ثابت کاملا متفاوت استفاده کرد.

 

 

 


Capacitance point level switch

Dumpstar

Capacitance point level switch

max. 800 °C

Capacitance point level switch

SC700U

 

 


 

Capacitance point level switch

max. 200 mA, IP66 | LCL

Capacitance point level switch

LP50

Capacitance point level switch

3/4", max. 64 | VEGACAP

 

 


 

RF-capacitance admittance level switch

DSL Series

Capacitance point level switch

PAC30U, PDC30

Capacitance point level switch

1 MPa, -25 - 70 °C…

 

 


 

Capacitance point level switch

CPS

Capacitance point level switch

30 bar, 140 °C, 15 bar…

Capacitance point level switch

NCS/CLS series