place-order

You are here:محصولات تجهیرات ابزار دقیق تجهیزات اندازه گیری دبی و فشار و سطح سنسور سطح سنج خازنی (کپاسیتیو لول سنسور)

سنسور سطح سنج خازنی (کپاسیتیو لول سنسور)

این سنسورها برای اندازه گیری و تعیین سطح وسیعی از مواد جامد، مواد آبی، مایعات آلی و دوغاب مورد استفاده قرار می گیرند. این تکنیک به RF معروف است که همان فرکانس های رادیویی است.

این سنسورها را با دی الکتریک ثابت حداقل1/1 (کک و خاکستر) و حداکثر 88 (آب) یا بیشتر، برای اندازه گیری میتوان طراحی کرد. لجن ها، دوغاب ها، کیک دی هیدرات، فاضلاب ها (با دی الکتریک ثابت تقریبا 50) و مواد شیمیایی مایع مثل آهک زنده (با دی الکتریک ثابت تقریبا 90) را نیز می توان با این سنسورها اندازه گیری کرد.از سنسورهای دو خازن کاوشگری نیز میتوان برای اندازه گیری اختلاف میان دو مایع نامحلول، با دی الکتریک ثابت کاملا متفاوت استفاده کرد.

 

 


 

 

 

 
 
 
Capacitive level sensor for bulk products

Capacitive level sensor for liquids

0.1 - 30 mm | BCS00…

Capacitive level sensor for liquids

max. 25 mm | 1300, 1301…

 

 

 


 

 

 

 
 
 

Capacitive level sensor fo

solids and liquids 

Capacitive level sensor for bulk products

max. 48 V, max. 75 °C… 

 Capacitive level sensor for solids

and liquids Nivector series

 

 

 


 

 

 

 
 
 

Capacitance level transmitter for

liquids FKE  

 Capacitive level sensor for

bulk products Capanivo® CN4000

 Capacitive level sensor for liquids

IP65 | CPLS 1000

 

 

 


 

 

 

 
 
 

Capacitive level sensor for solids and

liquids 48 x 20 x 14 mm, IP65… 

 Analog capacitive level sensor CPA

Capacitive level sensor for solids and

liquids max. 2.000 mm, IP67