place-order

You are here:محصولات تجهیرات ابزار دقیق تجهیزات اندازه گیری دبی و فشار و سطح سطح سنج ارتعاشی (ویبریتینگ لول یوئیچ)

سطح سنج ارتعاشی (ویبریتینگ لول یوئیچ)

 

این سوئیچ ها سطح پودر های خیلی ریز، ریز و جامدات گرانول را اندازه میگیرند.با تعیین فرکانس های ارتعاشی مناسب و تنظیم حساسیت مناسب حتی میتوانند سطح پودرهای بسیار سیال ومواد الکترو استاتیک را تعیین کنند.برای تعیین سطح توده ذرات سنسور های تک کاوشی مناسب هستند.از آنجا که تنها یک ماده حسگر با پودرها در تماس است پل ارتباطی میان دو کاوشگر حذف میشود و واسطه ها به حداقل رسانده میشوند.سنسور های سطح ارتعاشی تحت تاثیرگرد و خاک،شارژ استاتیک ایجاد شده از پودرهای دی الکتریکی.یا تغییرات رسانایی،درجه حرارت،فشارورطوبت نیستند .سنسورهای ارتعاشی مدل فورک تیونینگ گزینه دیگری هستند که اینها معمولا ارزانتر هستند اما بسیار تحت تاثیر مواد قرار میگیرند.                                                                                       

         

 

 

     
     

Vibrating level switch for liquids

Liquiphant series

Vibrating level switch

max. 64 bar | 8111…

Vibrating level switch LD60/LD61

                          

 

 

   
   

Vibrating level switch for liquids

-40 - 150 °C | Rosemount

Vibrating level switch

max. 16 bar | OPTISWITCH

Vibrating level switch

30 - 250 psi, 93 °C

                  

 

 

   
   

Vibrating level switch for liquids

3/4", max. 64 bar…

Vibrating level switch

-1 - 40 bar, -40 - 100…

Vibrating level switch for silicic acid

Vibranivo® Vibrasil 70/90

          

                      

 

     
     

Vibrating level switch for liquids

NIVOSWITCH mini

Vibrating level switch

max. 3 m | AX13

Vibrating level switch for solids

VR series