place-order

سطح سنج صدا

 

سطح سنج صدا وسیله ایست برای اندازه گیری فشار صدا در محیط.این دستگاه (اس ال ام )معمولا برای تعیین میزان آلودگی صوتی محیط و آسیب آن به شنوایی انسان استفاده میشود وبه ویژه در محیط های کاری که کارگران به مدت طولانی در معرض سرو صدا هستند از اهمیت خاصی برخوردار است .بسیاری ورزشگاه ها نیز برای اندازه گیری ونشان دادن سطح سرو صدای جمعیت از این دستگاه استفاده میکنند.

 

 

 

 
 
     

Integrating sound level meter

30 - 130 dB | HD 8701

Basic sound level meter

SM-100

 Integrating sound level meter

30 - 130 dB | TMSP 1

 

 

 

 
 
     

Sound calibrator

94 dB | CAL73

Integrating sound level meter

Integrating sound level meter

85 dB, 26 - 140 dB

 

 

 

 
 
     
Data logging sound level meter

Basic sound level meter

30dB to 130dB | FT3432

Noise measurement kit

Class 1 & Class 2 

 

 

 

 
 
     

Sound intensity calibrator

Type 4297

Integrating sound level meter

30 - 130 dB | DB 100

Noise indicator

NI-100