place-order

نکات قابل توجه در اندازه گیری دما به روش تماسی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

نکات قابل توجه در اندازه گیری دما به روش تماسی

هنگام تماس آشکارساز، دما و توزیع دمای جسم مورد اندازه گیری تا حد امکان نباید تغییر کند. به این منظور رعایت نکات زیر الزامی است :

برای اینکه شرایط رسانایی و همرفت گرما تغییر نکند  بهتر است ظرفیت گرمایی بخش آشکار کننده در مقایسه با ظرفیت گرمایی جسم مورد اندازه گیری کوچک انتخاب شود. در مورد جسم مورد اندازه گیری با اندازه کوچک دقت خاصی باید بعمل آید.

هرگاه دمای جسم مورد اندازه‌گیری یا دمای اطراف آن نامتعادل باشد، بخش آشکار کننده را در امتداد ناحیه همدما قرار دهید بطوریکه تغییری در توزیع دما بوجود نیاید.

هرگاه در اثر اختلاف دما بین جسم مورد اندازه گیری و محیط اطراف آن گرما بصورت تابش منتقل شود، تماس بخش آشکار کننده با جسم را به گونه ای برقرار سازید که تا حد امکان شرایط تابش گرمایی تغییر نکند. بهتر است آهنگ تابشی بخشی از جسم که با سطح بخش آشکار کننده در تماس است با آهنگ تابشی جسم مورد اندازه گیری یکی باشد.

 

دمای المان حس کننده باید با دمای جسم مورد اندازه گیری یکی باشد، به این منظور رعایت نکات زیر پیشنهاد می شود:

تماس فیزیکی جسم مورد اندازه گیری با بخش آشکار کننده کامل باشد. علاوه بر این، باید در نظر داشت که دمای جسمی دیگر هیچ تأثیری بر اندازه گیری نداشته باشد.

از آشکار سازی با کمترین تأخیر زمانی استفاده شود. تأخیر زمانی متناسب با ساختار آشکار ساز و نوع جسم مورد اندازه گیری و شرایط آن تغییر می کند. بعنوان مثال، هنگام اندازه گیری دمای گاز ساکن بوسیله آشکارسازی با ظرفیت گرمایی بالا، تأخیر زمانی بسیار زیاد است.

وقتی دمای جسم مورد  اندازه گیری در حال تغییر باشد، هرچه ثابت زمانی کوچکتر شود دمای بخش آشکار کننده سریعتر به دمای جسم مورد اندازه گیری نزدیک می شود و در نتیجه خطای ناشی از تأخیر زمانی نیز کوچکتر می شود.

حتی وقتی دمای جسم مورد اندازه گیری تغییر نمی کند، جسم مورد اندازه گیری باید برای مدتی طولانی با المان حس کننده کاملاً در تماس باشد تا دمای هر دو یکسان شود. بعنوان مثال، اگر ثابت زمانی سه بار اندازه گیری شود، اختلاف دمای بین سه بار اندازه گیری نباید بیشتر از یک درصد اختلاف دمای اولیه باشد.

در مورد آشکار ساز با لوله محافظ، طول مناسبی از لوله محافظ باید با جسم مورد اندازه گیری در تماس باشد.

هنگام اندازه گیری دمای گازهای داغ، توصیه می شود لوله محافظ فلزی را تا طولی معادل 15 تا 20 برابر قطر آن و لوله محافظ غیر فلزی را تا طولی حدود 10 تا 15 برابر قطر آن در محیط مورد اندازه گیری فرو برید.

هنگام اندازه گیری دمای سیال در یک لوله، لوله محافظ را درون لوله سیال فرو برید. اگر لوله سیال آنقدر باریک باشد که نتوان طول مناسبی ازلوله محافظ را درآن فرو برد، از بخش خمیده  لوله سیال طوری استفاده کنید که لوله محافظ در جهت  جریان رو به بالای سیال قرار گیرد.

هنگام اندازه گیری دمای سطح ، بخش آشکار کننده باید در تمام طول سطح با آن در تماس باشد و دمای آن با دمای جسم مورد اندازه گیری یکی باشد.

در اندازه گیری دمای گاز، هرگاه انتقال گرما از طریق تابش بین بخش آشکار کننده و خارج از محیط اندازه گیری زیاد باشد با استفاده از حفاظ تابشی[1] خطا کاهش می یابد.

توصیه می شود ساختار آشکار ساز مورد استفاده به گونه ای انتخاب شود که با محیط مورد اندازه گیری برهم کنش منفی نداشته باشد.

1-      Radiation shield

 

بازدید 5160 بار